Diensten - 385622-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Birmingham: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2019/S 156-385622

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust
Mindelsohn Way
Birmingham
B15 2WB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1213717457
E-mail: Nita.Vryaparj@uhb.nhs.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uhb.nhs.uk/home.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Industry Gateway Services

Referentienummer: PROC.08008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The West Midlands Academic Health Science Network's objectives are:

— to increase capacity and capability in the West Midlands region to adopt innovation,

— to provide an innovation and adoption process that matches viable innovative solutions to defined challenges,

— to establish focused collaborative partnerships that implement identified solutions to achieve measurable impact,

— to increase and drive adoption through improved understanding between industry, academia, health and the patient and citizens,

— to create the necessary environment and conditions for sustainable economic growth for the health economy.

This plan is built to ensure that the national programmes can also be adopted and incorporated where needs are locally identified.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The West Midlands Academic Health Science Network's objectives are:

— to increase capacity and capability in the West Midlands region to adopt innovation,

— to provide an innovation and adoption process that matches viable innovative solutions to defined challenges,

— to establish focused collaborative partnerships that implement identified solutions to achieve measurable impact,

— to increase and drive adoption through improved understanding between industry, academia, health and the patient and citizens,

— to create the necessary environment and conditions for sustainable economic growth for the health economy.

This plan is built to ensure that the national programmes can also be adopted and incorporated where needs are locally identified.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-115163
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
University Hospitals Birmingham
Mindehlson Way
West Midlands
B15 2TH
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
University Hosipitals Birmingham
Birmingham
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
University Hospitals Birmingham
West Midlands
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019