Diensten - 385630-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Starbeck: Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

2019/S 156-385630

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NYnet Ltd
80 High Street
Starbeck
HG2 7LW
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Miss Katie Longstaff
Telefoon: +44 1609536831
E-mail: Katie.Longstaff@northyorks.gov.uk
NUTS-code: UKE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.nynet.co.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://www.nynet.co.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Connectivity and broadband services

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WAN3b Equipment Purchasing and Support Services

Referentienummer: DN402885
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The authority wishes to award a contract for WAN3b support services and equipment purchasing. The contract is for a one-off purchase of Cisco Smartnet Direct Support for existing equipment as well as ongoing purchases of IT hardware. The contract will be for a period of 5 years, commencing 10.7.2019.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 000 000.00 GBP / Hoogste offerte: 5 000 000.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The authority wishes to award a contract for WAN3b support services and equipment purchasing. The contract is for a one-off purchase of Cisco Smartnet Direct Support for existing equipment as well as ongoing purchases of IT hardware. The contract will be for a period of 5 years, commencing 10.7.2019.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 102-246418
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Softcat plc
Fieldhouse Lane
Marlow
SL7 1LW
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 000 000.00 GBP / Hoogste offerte: 5 000 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court of England and Wales
Strand
Westminster
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019