Diensten - 385630-2019

14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Starbeck: Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

2019/S 156-385630

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NYnet Ltd
Postadres: 80 High Street
Plaats: Starbeck
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER
Postcode: HG2 7LW
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Miss Katie Longstaff
E-mail: Katie.Longstaff@northyorks.gov.uk
Telefoon: +44 1609536831
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.nynet.co.uk/
Adres van het kopersprofiel: https://www.nynet.co.uk/
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Connectivity and broadband services

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WAN3b Equipment Purchasing and Support Services

Referentienummer: DN402885
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 000 000.00 GBP / Hoogste offerte: 5 000 000.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 102-246418

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Softcat plc
Postadres: Fieldhouse Lane
Plaats: Marlow
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER
Postcode: SL7 1LW
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 000 000.00 GBP / Hoogste offerte: 5 000 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019