Diensten - 385657-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Dunfermline: Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten

2019/S 156-385657

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fife College
Pittsburgh Road
Dunfermline
KY11 8DY
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Sharon Dewar
Telefoon: +44 1383845116
E-mail: procurement@fife.ac.uk
NUTS-code: UKM72

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fife.ac.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA10523

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Provision of Mechanical, Electrical and Associated PPM and Reactive Services

Referentienummer: FC-2019-0004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71334000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

College currently has numerous individual contracts in place with various different contractors to ensure that the College’s mechanical, electrical and associated services are suitably maintained. The College is looking to integrate these existing contracts into one larger, more manageable and comprehensive contract. The existing contracts will be terminated upon commencement of this new multi-service contract.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 690 280.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000
71330000
50000000
50710000
50711000
50712000
50883000
50532300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The provision of mechanical, electrical and associated services, specifically PPM and reactive services to the following:

HVAC

Catering and refrigeration equipment

Fire detection and fire fighting systems

Security, CCTV and intruder systems

Roof edge safety systems maintenance

Automatic door maintenance

Lift maintenance

Portable appliance testing

Fixed wire testing

Hot and cold water services

Compressed air systems

4Local exhaust ventilation

Forklifts

Water cooler maintenance

Lifting equipment

Generators

Lightning protection systems

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Service Delivery - Methodology PPM / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Service Delivery - Methodology Reactive / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Service Delivery - case study / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Service Delivery - Scenario / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Subcontractors / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Transition / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Understanding of the Requirement / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract Management - performance / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract Management - personnel / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: QMS / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Health & Safety / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainability & Community / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentation / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentation Q&A / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Total PPM annual cost (over 2-year period) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Average core/out of hours / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Percentage mark up / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Total additional works annual cost / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-165424
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FC-2019-0004
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Atalian Servest AMK Ltd
42 Dryden Road, Bilston Industrial Estate, Loanhead
Midlothian
EH20 9LZ
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKM
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 690 280.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Declaration of subcontracting and information provided by successful contractor as the nature of the contract allows the College to integrate existing contracts into one larger, more manageable and comprehensive Contract.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Required insurances

Insurance — professional risk indemnity 1 000 000 GBP;

Insurance — employer’s (compulsory) liability 5 000 000 GBP.

(SC Ref:591849)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Fife College
Pittsburgh Road
Dunfermline
KY11 8DY
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1383845116
E-mail: procurement@fife.ac.uk

Internetadres: http://www.fife.ac.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019