Diensten - 385657-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Dunfermline: Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten

2019/S 156-385657

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fife College
Postadres: Pittsburgh Road
Plaats: Dunfermline
NUTS-code: UKM72
Postcode: KY11 8DY
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Sharon Dewar
E-mail: procurement@fife.ac.uk
Telefoon: +44 1383845116

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fife.ac.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA10523

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Provision of Mechanical, Electrical and Associated PPM and Reactive Services

Referentienummer: FC-2019-0004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71334000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 690 280.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000
71330000
50000000
50710000
50711000
50712000
50883000
50532300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-165424

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FC-2019-0004
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Atalian Servest AMK Ltd
Postadres: 42 Dryden Road, Bilston Industrial Estate, Loanhead
Plaats: Midlothian
NUTS-code: UKM
Postcode: EH20 9LZ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 690 280.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019