Diensten - 385657-2019

14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Dunfermline: Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten

2019/S 156-385657

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fife College
Postadres: Pittsburgh Road
Plaats: Dunfermline
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
Postcode: KY11 8DY
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Sharon Dewar
E-mail: procurement@fife.ac.uk
Telefoon: +44 1383845116
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fife.ac.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA10523
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Provision of Mechanical, Electrical and Associated PPM and Reactive Services

Referentienummer: FC-2019-0004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71334000 Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 690 280.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000 Liftonderhoud
71330000 Diverse technische dienstverlening
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000 Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
50712000 Reparatie en onderhoud van mechanische uitrusting in gebouwen
50883000 Reparatie en onderhoud van cateringuitrusting
50532300 Reparatie en onderhoud van generatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-165424

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FC-2019-0004
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Atalian Servest AMK Ltd
Postadres: 42 Dryden Road, Bilston Industrial Estate, Loanhead
Plaats: Midlothian
NUTS-code: UKM SCOTLAND
Postcode: EH20 9LZ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 690 280.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019