Diensten - 385666-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Freiburg im Breisgau: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

2019/S 156-385666

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe - Bundesbau BW, diese vertreten durch das Staatliche Hochbauamt Freiburg.
Postadres: Kartäuserstraße 61b
Plaats: Freiburg
NUTS-code: DE13 Freiburg
Postcode: 79104
Land: Duitsland
Contactpersoon: Andrea Weis
E-mail: poststelle.hbafr@vbv.bwl.de
Telefoon: +49 761-3195-260
Fax: +49 761-3195-380
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hba-freiburg.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Bauverwaltung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Breisach, Ausbau Dachgeschoss und Sanierung der leerstehenden Häuser, Architektenleistungen nach Teil 3 Abschnitt 1 HOAI

Referentienummer: 19-02163
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 361 431.72 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald
NUTS-code: DE132 Breisgau-Hochschwarzwald

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-219348

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Breisach, Ausbau Dachgeschoss und Sanierung der leerstehenden Häuser, Architektenleistungen nach Teil 3 Abschnitt 1 HOAI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Frank Heinz Freier Architekt
Postadres: Marktplatz 15
Plaats: Waldkirch
NUTS-code: DE133 Emmendingen
Postcode: 79183
Land: Duitsland
E-mail: wettbewerbe@roeder-heinz.de
Telefoon: +49 76812093902
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 361 431.72 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019