Diensten - 385672-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Pont-l'Abbé: Reparatie en onderhoud van boilers

2019/S 156-385672

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CCPBS
Postadres: CS 82035
Plaats: Pont-l'Abbé
NUTS-code: FRH02
Land: Frankrijk
E-mail: contact@ccpbs.fr
Telefoon: +33 298871442

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ccpbs.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.e-megalisbretagne.org

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Conduite, exploitation, maintenance et assistance technique pour les installations techniques du parc aquatique Aquasud

Referentienummer: S1923-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50531100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Conduite, exploitation, maintenance et assistance technique pour les installations techniques du parc aquatique Aquasud.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 383 760.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50531100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conduite, exploitation, maintenance et assistance technique pour les installations techniques du parc aquatique Aquasud.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-219305
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: S1923-01
Benaming:

Conduite, exploitation, maintenance et assistance technique pour les installations techniques du parc aquatique de Pont-L'Abbé

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Engie Cofely
Postadres: 4 rue Claude Chappe
Plaats: Rennes Cedex 9
NUTS-code: FRH02
Postcode: 35091
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 383 760.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rennes
Postadres: Hôtel de Bizien — 3 contour de la Motte
Plaats: Rennes Cedex
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends
Postadres: Immeuble Skyline — 22 mail Pablo Picasso
Plaats: Nantes Cedex 1
Postcode: 44042
Land: Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rennes
Postadres: Hôtel de Bizien — 3 contour de la Motte
Plaats: Rennes Cedex
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019