Diensten - 385673-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Torquay: Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering

2019/S 156-385673

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Torbay Council
Postadres: Torbay Council Town Hall, Castle Circus
Plaats: Torquay
NUTS-code: UK
Postcode: TQ1 3DR
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Joanna Pascoe
E-mail: joanna.pascoe@torbay.gov.uk
Telefoon: +44 1803208517

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.torbay.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.torbay.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Enforcement Agency Services

Referentienummer: DN424973
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Torbay Council is looking to work in collaboration with a single experienced and accredited provider of enforcement agency services to improve collection rates across the following debt areas:

1) Lot 1

— Council Tax,

— business rates and business improvement district debts (BIDS),

— parking penalty charge notices,

— sundry debts and housing benefit overpayments,

— commercial rent arrears,

— execution of arrest warrants.

2) Lot 2

The Council is also looking for a provider of enforcement agency services to undertake County Court and High Court work across multiple debt types, and provide High Court Sheriff Services.

This may include processing a debt from the issue of pre-proceedings documentation through to enforcing judgement.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79940000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Torbay Council is looking to work in collaboration with a single experienced and accredited provider of enforcement agency services to improve collection rates across the following debt areas:

1) Lot 1

— Council Tax,

— business rates and business improvement district debts (BIDS),

— parking penalty charge notices,

— sundry debts and housing benefit overpayments,

— commercial rent arrears,

— execution of arrest warrants.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Guaranteed collection rates / Weging: 15
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2

The Council is also looking for a provider of enforcement agency services to undertake County Court and High Court work across multiple debt types, and provide High Court Sheriff Services.

This may include processing a debt from the issue of pre-proceedings documentation through to enforcing judgement.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Guaranteed collection rates / Weging: 15
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 147-362197
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Legal Services, Torbay Council
Plaats: Torquay
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019