Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385680-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Crawley: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2019/S 156-385680

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Civil Aviation Authority
Postadres: Aviation House, Beehive Ring Road
Plaats: Crawley
NUTS-code: UK
Postcode: RH6 0YR
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Kitty Jones
E-mail: kitty.jones@caa.co.uk
Telefoon: +44 1293573825

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.caa.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Aviation Regulator
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aviation Regulator

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CAA Staff Benefits and Recognition Contract

Referentienummer: 2904
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The requirement is for a staff benefits and recognition 'one-stop shop' portal which will enable CAA colleagues to:

— view and purchase of a range of colleague purchased flexible benefits, company paid benefits and high street offers,

— see the value of our employment proposition via a total reward statement,

— nominate colleagues for a range of financial and non-financial recognition awards.

In addition to the provision of the actual platform/portal, the CAA also requires the provider to be able to provide the majority of employee purchase benefits and high street offers, whilst hosting some benefits which the CAA provide/ procure directly. This will require the provider to have relationship with other third parties.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 210 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18530000
79400000
79414000
75310000
79900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CAA is running an open procedure for this procurement exercise.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: The offering / Weging: 55
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodology and project plan / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Continued support and billing / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Terms and conditions / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-265710
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2904
Benaming:

CAA Staff Benefits and Recognition Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Equiniti Ltd
Postadres: Aspect House, Spencer Road
Plaats: Lancing
NUTS-code: UK
Postcode: BN99 6DA
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 210 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=421586337

GO Reference: GO-2019812-PRO-15240179

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Centre for Dispute Resolution
Postadres: International Dispute Resolution Centre, 70 Fleet Street
Plaats: London
Postcode: EC4Y 1EU
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@cedr.com

Internetadres: https://cedr.com/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019