Diensten - 385680-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Crawley: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2019/S 156-385680

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Civil Aviation Authority
Postadres: Aviation House, Beehive Ring Road
Plaats: Crawley
NUTS-code: UK
Postcode: RH6 0YR
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Kitty Jones
E-mail: kitty.jones@caa.co.uk
Telefoon: +44 1293573825

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.caa.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Aviation Regulator
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aviation Regulator

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CAA Staff Benefits and Recognition Contract

Referentienummer: 2904
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The requirement is for a staff benefits and recognition 'one-stop shop' portal which will enable CAA colleagues to:

— view and purchase of a range of colleague purchased flexible benefits, company paid benefits and high street offers,

— see the value of our employment proposition via a total reward statement,

— nominate colleagues for a range of financial and non-financial recognition awards.

In addition to the provision of the actual platform/portal, the CAA also requires the provider to be able to provide the majority of employee purchase benefits and high street offers, whilst hosting some benefits which the CAA provide/ procure directly. This will require the provider to have relationship with other third parties.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 210 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18530000
79400000
79414000
75310000
79900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CAA is running an open procedure for this procurement exercise.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: The offering / Weging: 55
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodology and project plan / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Continued support and billing / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Terms and conditions / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-265710
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2904
Benaming:

CAA Staff Benefits and Recognition Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Equiniti Ltd
Postadres: Aspect House, Spencer Road
Plaats: Lancing
NUTS-code: UK
Postcode: BN99 6DA
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 210 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=421586337

GO Reference: GO-2019812-PRO-15240179

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Centre for Dispute Resolution
Postadres: International Dispute Resolution Centre, 70 Fleet Street
Plaats: London
Postcode: EC4Y 1EU
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@cedr.com

Internetadres: https://cedr.com/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019