Diensten - 385680-2019

14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Crawley: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2019/S 156-385680

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Civil Aviation Authority
Postadres: Aviation House, Beehive Ring Road
Plaats: Crawley
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: RH6 0YR
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Kitty Jones
E-mail: kitty.jones@caa.co.uk
Telefoon: +44 1293573825

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.caa.co.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aviation Regulator

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CAA Staff Benefits and Recognition Contract

Referentienummer: 2904
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 210 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18530000 Geschenken en beloningen
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79414000 Advies inzake personeelsbeheer
75310000 Uitkeringsdiensten
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-265710

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2904
Benaming:

CAA Staff Benefits and Recognition Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Equiniti Ltd
Postadres: Aspect House, Spencer Road
Plaats: Lancing
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BN99 6DA
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 210 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019