Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385681-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Montbéliard: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 156-385681

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pays de Montbéliard Agglomération
Nationaal identificatienummer: 20006564700014
Postadres: 8 avenue des Alliés
Plaats: Montbéliard Cedex
NUTS-code: FRC21
Postcode: 25208
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 381318888

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agglo-montbeliard.fr

Adres van het kopersprofiel: http://agysoft.marches-publics.info/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transport et valorisation des déchets verts issus de la compostière de Vieux-Charmont

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Transport et valorisation des déchets verts issus de la compostière de Vieux-Charmont. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 396 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transport et valorisation des déchets verts issus de la compostière de Vieux-Charmont. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai d'exécution / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché 1 ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-165513
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sundgau Compost SARL
Postadres: 1 route de Ruederbach
Plaats: Hirsingue
NUTS-code: FRF12
Postcode: 68560
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 396 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le montant du marché est pour 4 ans.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Besançon
Postadres: 30 rue Charles Nodier
Plaats: Besançon
Postcode: 25044
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-besancon@juradm.fr
Telefoon: +33 381826000
Fax: +33 381826001
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019