Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385686-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Aubergenville: Wegvervoersdiensten

2019/S 156-385686

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grand Paris Seine et Oise
Postadres: Immeuble Autoneum — rue des Chrevries
Plaats: Aubergenville
NUTS-code: FR103
Postcode: 78410
Land: Frankrijk
E-mail: malaury.rey@gpseo.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://gpseo.fr/

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Organisme de droit public

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Exploitation du transport à la demande sur le territoire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise

Referentienummer: 2019-106
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 328 837.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 090-216055

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-106
Benaming:

Exploitation du transport à la demande sur le territoire de la CU GPS & Oise.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Compagnie des transports voyageurs du Mantois Interurbains — CTVMI
Postadres: 2 impasse Sainte-Claire Deville
Plaats: Mantes-la-Jolie
NUTS-code: FR103
Postcode: 78200
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.bus-tam.fr/entreprise-ctvmi

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 418 764.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 328 837.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019