Diensten - 385686-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Aubergenville: Wegvervoersdiensten

2019/S 156-385686

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grand Paris Seine et Oise
Postadres: Immeuble Autoneum — rue des Chrevries
Plaats: Aubergenville
NUTS-code: FR103 Yvelines
Postcode: 78410
Land: Frankrijk
E-mail: malaury.rey@gpseo.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gpseo.fr/
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Organisme de droit public

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Exploitation du transport à la demande sur le territoire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise

Referentienummer: 2019-106
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000 Wegvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 328 837.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103 Yvelines

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 090-216055

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-106
Benaming:

Exploitation du transport à la demande sur le territoire de la CU GPS & Oise.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Compagnie des transports voyageurs du Mantois Interurbains — CTVMI
Postadres: 2 impasse Sainte-Claire Deville
Plaats: Mantes-la-Jolie
NUTS-code: FR103 Yvelines
Postcode: 78200
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.bus-tam.fr/entreprise-ctvmi
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 418 764.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 328 837.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019