Diensten - 385690-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Dortmund: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 156-385690

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technische Universität Dortmund
Postadres: Wilhelm-Dilthey-Straße 2
Plaats: Dortmund
NUTS-code: DEA52 Dortmund, Kreisfreie Stadt
Postcode: 44227
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@tu-dortmund.de
Telefoon: +49 231 / 755-2232
Fax: +49 231 / 755-5224
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tu-dortmund.de
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Generalplanungsleistungen Verwaltungsneubau Technische Universität Dortmund

Referentienummer: 2018/049
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 428 071.16 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA52 Dortmund, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 220-503777

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Auftragsvergabe Heupel Architekten BDA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Heupel Architekten BDA
Postadres: Am Mittelhafen 16
Plaats: Münster
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Postcode: 48155
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 393 518.95 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019