Diensten - 385696-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Berlijn: Sneeuwruimingsdiensten

2019/S 156-385696

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Postadres: Fasanenstraße 87
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10623
Land: Duitsland
E-mail: verdingung@bundesimmobilien.de
Telefoon: +49 30-31811559
Fax: +49 30-31811560
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bundesimmobilien.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Immobilienverwaltung und -verwertung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Winterdienstleistungen auf einer Liegenschaft der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Baruth/Mark; (VOEK 074-19)

Referentienummer: VOEK 074-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE40H Teltow-Fläming

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 084-200772

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VOEK 074-19
Benaming:

Winterdienstleistungen auf einer Liegenschaft der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Baruth/Mark; (VOEK 074-19)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Holzhandel-und bearbeitung sonstige Reinigung a.n.g Matthias Jahn
Postadres: Paplitzer Straße 19
Plaats: Baruth/Mark
NUTS-code: DE40H Teltow-Fläming
Postcode: 15837
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019