Diensten - 385699-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Waiblingen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 156-385699

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadtwerke Waiblingen GmbH
Postadres: Schorndorfer Straße 67
Plaats: Waiblingen
NUTS-code: DE116 Rems-Murr-Kreis
Postcode: 71332
Land: Duitsland
E-mail: D.Deschamps@stwwn.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.stadtwerke-waiblingen.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Energieversorgung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sanierung Hallenbad Waiblingen

Referentienummer: 18/0008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Stadtwerke Waiblingen beabsichtigen die Sanierung von Teilbereichen des Hallenbads Waiblingens. Ziel der Baumaßnahme ist ein funktionsfähiges, wirtschaftliches und barrierefreies Hallenbad.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 318 580.69 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE116 Rems-Murr-Kreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Waiblingen

Deutschland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Stadtwerke Waiblingen beabsichtigen die Sanierung von Teilbereichen des Hallenbads Waiblingens. Ziel der Baumaßnahme ist ein funktionsfähiges, wirtschaftliches und barrierefreies Hallenbad.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 225-514948
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18/008
Benaming:

Sanierung Hallenbad Waiblingen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fritz Planung GmbH
Postadres: Am Schönblick 1
Plaats: Bad Urach
NUTS-code: DE141 Reutlingen
Postcode: 72574
Land: Duitsland
E-mail: service@fritz-planung.de
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 318 580.69 EUR / Hoogste offerte: 473 081.86 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 721926-8730
Fax: +49 721926-3985

Internetadres: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Seiten/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019