Diensten - 385699-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Waiblingen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 156-385699

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadtwerke Waiblingen GmbH
Postadres: Schorndorfer Straße 67
Plaats: Waiblingen
NUTS-code: DE116 Rems-Murr-Kreis
Postcode: 71332
Land: Duitsland
E-mail: D.Deschamps@stwwn.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.stadtwerke-waiblingen.de/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Energieversorgung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sanierung Hallenbad Waiblingen

Referentienummer: 18/0008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Stadtwerke Waiblingen beabsichtigen die Sanierung von Teilbereichen des Hallenbads Waiblingens. Ziel der Baumaßnahme ist ein funktionsfähiges, wirtschaftliches und barrierefreies Hallenbad.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 318 580.69 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE116 Rems-Murr-Kreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Waiblingen

Deutschland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Stadtwerke Waiblingen beabsichtigen die Sanierung von Teilbereichen des Hallenbads Waiblingens. Ziel der Baumaßnahme ist ein funktionsfähiges, wirtschaftliches und barrierefreies Hallenbad.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 225-514948
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18/008
Benaming:

Sanierung Hallenbad Waiblingen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fritz Planung GmbH
Postadres: Am Schönblick 1
Plaats: Bad Urach
NUTS-code: DE141 Reutlingen
Postcode: 72574
Land: Duitsland
E-mail: service@fritz-planung.de
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 318 580.69 EUR / Hoogste offerte: 473 081.86 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 721926-8730
Fax: +49 721926-3985
Internetadres: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Seiten/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019