Diensten - 385699-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Waiblingen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 156-385699

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadtwerke Waiblingen GmbH
Postadres: Schorndorfer Straße 67
Plaats: Waiblingen
NUTS-code: DE116 Rems-Murr-Kreis
Postcode: 71332
Land: Duitsland
E-mail: D.Deschamps@stwwn.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.stadtwerke-waiblingen.de/
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Energieversorgung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sanierung Hallenbad Waiblingen

Referentienummer: 18/0008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 318 580.69 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE116 Rems-Murr-Kreis

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 225-514948

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18/008
Benaming:

Sanierung Hallenbad Waiblingen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fritz Planung GmbH
Postadres: Am Schönblick 1
Plaats: Bad Urach
NUTS-code: DE141 Reutlingen
Postcode: 72574
Land: Duitsland
E-mail: service@fritz-planung.de
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 318 580.69 EUR / Hoogste offerte: 473 081.86 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019