Diensten - 385704-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Potsdam: Onderhoud en reparatie van computeruitrusting

2019/S 156-385704

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e.V.
Postadres: Telegrafenberg A26
Plaats: Potsdam
NUTS-code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Postcode: 14473
Land: Duitsland
Contactpersoon: Beschaffungsstelle
E-mail: einkauf@pik-potsdam.de
Telefoon: +49 3312882-547
Fax: +49 3312882-600
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pik-potsdam.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Tätigkeit: Umweltforschung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Instandhaltung Hochleistungsrechnersystem

Referentienummer: 2019-02B-PIK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50312000 Onderhoud en reparatie van computeruitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 442 826.64 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211100 Supercomputer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 083-197139

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 00119177
Benaming:

Instandhaltung HLRS 2019-2023

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IBM Deutschland GmbH
Postadres: IBM Allee 1
Plaats: Ehningen
NUTS-code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Postcode: 71139
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 442 826.64 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019