Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385706-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Wenen: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2019/S 156-385706

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H.
Postadres: Europaplatz 3/3
Plaats: Wien
NUTS-code: AT
Postcode: 1150
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Michaela Maurer-Vana
E-mail: ausschreibungen@vor.at
Telefoon: +43 195555
Fax: +43 1955551122

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vor.at

Adres van het kopersprofiel: http://vor.vemap.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Personenverkehrsdienstleistungen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Linienverkehr Schweinbarther Kreuz

Referentienummer: TED20‐VOR/2019‐005162
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Das Los umfasst zwei Kraftfahrlinien im Weinviertel (Gebiet Schweinbarther Kreuz) – Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 060 505.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT12
Voornaamste plaats van uitvoering:

Niederösterreich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Das Los umfasst zwei Kraftfahrlinien im Weinviertel (Gebiet Schweinbarther Kreuz) – Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option Verlängerung nach Mistelbach 1 Jahr Option Vertragsverlängerung 1 Jahr

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 113-277630
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Linienverkehr Schweinbarther Kreuz

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dr. Richard Niederösterreich Verkehrsbetrieb GmbH & Co KG
Postadres: Stromstraße 11
Plaats: Wien
NUTS-code: AT13
Postcode: 1200
Land: Oostenrijk
E-mail: nv.ausschreibungen@richard.at
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 060 505.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Verwaltungsgericht Wien
Postadres: Muthgasse 62
Plaats: Wien
Postcode: 1190
Land: Oostenrijk
E-mail: post@vgw.wien.gv.at
Telefoon: +43 1400038500
Fax: +43 140009938529

Internetadres: http://www.verwaltungsgericht.wien.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019