Diensten - 385710-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Verenigd Koninkrijk-Ipswich: Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs

2019/S 156-385710

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Suffolk County Council
Postadres: Endeavour House, Russell Road
Plaats: Ipswich
NUTS-code: UKH14
Postcode: IP1 2BX
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Kathy Simpson
E-mail: kathy.simpson@suffolk.gov.uk
Telefoon: +44 1473260232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.suffolksourcing.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Progression Into Work

Referentienummer: CD1281g
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Suffolk County Council is seeking a mini competition against the following dynamic purchasing system: ‘Suffolk Adult and Community Learning Services’, OJEU Notice Id: 2019/S 068-159908: CD1281g progression into work.

Note: there are 2 lots:

Lot 1: has a contract value of 50 000 GBP; and

Lot 2: has a contract value of 50 000 GBP.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 100 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Progression Into Work

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH14
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suffolk County Council is seeking a mini competition against the following dynamic purchasing system: ‘Suffolk Adult and Community Learning Services’, OJEU Notice Id: 2019/S 068-159908: CD1281g progression into work.

Note: there are 2 lots:

Lot 1: contract to the value of 50 000 GBP; and

Lot 2: contract to the value of 50 000 GBP.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60 %
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Progression into Work

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH14
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suffolk County Council is seeking a mini competition against the following dynamic purchasing system: ‘Suffolk Adult and Community Learning Services’, OJEU Notice Id: 2019/S 068-159908: CD1281g progression into work.

Note: there are 2 lots:

Lot 1: contract to the value of 50 000 GBP; and

Lot 2: contract to the value of 50 000 GBP.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Call-off contract.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 068-159908
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CDq1281g
Perceel nr.: 1
Benaming:

Progression into Work

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Green Light Trust
Plaats: Bury St Edmunds
NUTS-code: UKH14
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CD1281g
Perceel nr.: 2
Benaming:

Progression into Work

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Green Light Trust
Plaats: Bury St Edmunds
NUTS-code: UKH14
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kathy Simpson
Postadres: Endeavour House, Russell Road
Plaats: Ipswich
Postcode: IP1 2BX
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: kathy.simpson@suffolk.gov.uk
Telefoon: +44 1473260232

Internetadres: www.suffolksourcing.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Kathy Simpson
Postadres: Endeavour House, Russell Road
Plaats: Ipswich
Postcode: IP1 2BX
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: kathy.simpson@suffolk.gov.uk
Telefoon: +44 1473260232

Internetadres: www.suffolksourcing.gov.uk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019