Roboty budowlane - 385713-2017

30/09/2017    S188    - - Roboty budowlane - Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania - Procedura otwarta 

Polska-Człuchów: Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

2017/S 188-385713

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie
ul. Sobieskiego 11
Człuchów
77-300
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mroziewicz – w sprawach formalnych; Helena Diakun – w sprawach technologicznych
Tel.: +48 598342200 / +48 598343340
E-mail: przedkom@interia.pl
Faks: +48 598343354
Kod NUTS: PL636

Adresy internetowe:

Główny adres: http://pk.czluchow.info

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie.

Numer referencyjny: 2P/JRP/2016
II.1.2)Główny kod CPV
45252000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45231300
45252200
45252100
45316100
45311200
45112710
45110000
45332000
45231400
45111200
45233252
45311000
45400000
45331000
45233222
45233120
45315700
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oczyszczalnia ścieków w Człuchowie (77-300), ul. Kamienna 140, działki nr 1093/4 i 1093/5 obręb 0001,27.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie o Qmax = 5.400 m3/d, mających na celu uzyskanie:

większej niezawodności procesu oczyszczania ścieków, odprowadzenie godzinowo mniejszej ilości ścieków oczyszczonych do odbiornika zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni i poprawę gospodarki osadowej w zakresie ich dokładniejszego ustabilizowania, redukcji masy oraz zniszczenia organizmów chorobotwórczych, ograniczenie emisji gazów, udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem, wzrost efektywności energetycznej, redukcja zanieczyszczeń organicznych poniżej 3 % odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników, eliminacja ucieczki osadu czynnego w ścieku oczyszczonym odprowadzonym bezpośrednio do odbiornika, odzysk wody do celów technologicznych. Szczegółowy opis zawarto w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SIWZ.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 17/02/2017
Koniec: 31/08/2019
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0030/16-00.

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 036-065571

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 2P/JRP/2016
Nazwa:

Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
17/02/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A.
ul. Płocka 15
Włocławek
87-800
Polska
Kod NUTS: PL619
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 18 944 000.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Sobieskiego 11
Człuchów
77-300
Polska
Tel.: +48 598342200
E-mail: przedkom@interia.pl
Faks: +48 598343354

Adres internetowy: http://pk.czluchow.info

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych oraz zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie, Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania na zasadach określonych w tym Regulaminie.

2. Odwołanie przysługuje na warunkach określonych w Regulaminie, od momentu wszczęcia postępowania na następujące czynności Zamawiającego:

a) na warunki postępowania w sprawie udzielenia zamówienia określone w specyfikacji lub ogłoszeniu;

b) na modyfikacje i zmiany warunków udzielenia zamówienia;

c) na wykluczenie Wykonawcy z postępowania;

d) na odrzucenie oferty;

e) na wybór Wykonawcy w postępowaniu.

3. Odwołanie wnosi się do Zamawiającego w terminie 4 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

4. Odwołanie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ich modyfikacji lub zmiany, wnosi się do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

5. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

6. Odwołanie wniesione po terminie zamawiający odrzuca bez rozpatrzenia.

7. Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. W takim przypadku konieczne jest zabezpieczenie przez Wykonawców wadium także na przedłużony okres związania ofertą.

8. O złożeniu odwołania zamawiający powiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu.

9. Uczestnikami postępowania dotyczącego odwołania stają się też wykonawcy, którzy w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przystąpili do odwołania złożonego przez innego wykonawcę. Wykonawca, który nie przystąpił do odwołania, nie może następnie wnieść odwołania powołując się na te same okoliczności.

10. Odwołanie rozpatruje Kierownik zamawiającego, w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

11. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w formie decyzji, która jest ostateczna.

12. Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia odwołania zawiera uzasadnienie, w którym podaje się przyczyny rozstrzygnięcia.

13. W przypadku uwzględnienia odwołania zamawiający powtarza czynność, na którą wpłynęło odwołanie lub unieważnia postępowanie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Sobieskiego 11
Człuchów
77-300
Polska
Tel.: +48 598342200
E-mail: przedkom@interia.pl
Faks: +48 598343354

Adres internetowy: http://pk.czluchow.info

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/09/2017

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
45252000
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45231300
45252200
45252100
45316100
45311200
45112710
45110000
45332000
45231400
45111200
45233252
45311000
45400000
45331000
45233222
45233120
45315700
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oczyszczalnia ścieków w Człuchowie (77-300), ul. Kamienna 140, działki nr 1093/4 i 1093/5 obręb 0001,27.

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie o Qmax = 5.400 m3/d, mających na celu uzyskanie:

większej niezawodności procesu oczyszczania ścieków, odprowadzenie godzinowo mniejszej ilości ścieków oczyszczonych do odbiornika zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni i poprawę gospodarki osadowej w zakresie ich dokładniejszego ustabilizowania, redukcji masy oraz zniszczenia organizmów chorobotwórczych, ograniczenie emisji gazów, udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem, wzrost efektywności energetycznej, redukcja zanieczyszczeń organicznych poniżej 3 % odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników, eliminacja ucieczki osadu czynnego w ścieku oczyszczonym odprowadzonym bezpośrednio do odbiornika, odzysk wody do celów technologicznych. Szczegółowy opis zawarto w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SIWZ. W/w przedmiot umowy został rozszerzony o zakres obejmujący wymianę gruntu pod posadzkę ob. MO (Magazyn osadu) w osiach A-B/1-6 oraz plac manewrowy przy ob. MO co zostało stwierdzone Protokołem Konieczności nr 1 robót dodatkowych.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 17/02/2017
Koniec: 31/08/2019
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 19 274 000.00 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A.
ul. Płocka 15
Włocławek
87-800
Polska
Kod NUTS: PL619
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Przedmiot umowy został rozszerzony o zakres obejmujący wymianę gruntu pod posadzkę ob. MO (Magazyn osadu) w osiach A-B/1-6 oraz plac manewrowy przy ob. MO co zostało stwierdzone Protokołem Konieczności nr 1 robót dodatkowych (potwierdzono występowanie gruntów nienośnych (nasypy niekontrolowane) w poziomie posadowienia obiektu MO, co wiąże się z koniecznością dokonania wymiany gruntu we wskazanych miejscach). W związku z powyższym zmianie uległa wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy oraz Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowiący załącznik do Umowy.

Wcześniejsza zmiana – dostosowanie zapisów umowy podstawowej do obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dotyczących w szczególności realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym a niezbędnych do jego wykonania (wprowadzenie robót dodatkowych zmianą do umowy – aneksem, zamiast odrębnego zamówienia).

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych– od 28.2.2017 r. Wykonawca jest w posiadaniu terenu budowy, na którym urządził i zorganizował zaplecze budowy. Roboty wykonywane są w szerokim zakresie na całym terenie budowy. Wprowadzenie nowego Wykonawcy prowadziłoby do zahamowania robót przez dotychczasowego Wykonawcę co skutkowałoby naruszeniem Programu Organizacji Robót, a tym samym Harmonogramu Rzeczowo–Finansowego.

Zmiana Wykonawcy spowodowałaby niedogodność lub powielanie kosztów dla Zamawiającego– zmiana Wykonawcy spowodowałaby zakłócenia w odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Dotychczasowy Wykonawca ma zaangażowane zasoby (ludzie, sprzęt), co pozwala na wykonanie wymiany gruntu przy poniesieniu mniejszych nakładów finansowych, niż to wymagałoby od wykonawcy, który byłby zobligowany do poniesienia kosztów organizacji i ubezpieczenia budowy. Wartość robót dodatkowych nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 18 944 000.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 19 274 000.00 PLN