Diensten - 385714-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Dudley: Instrumentarium voor stomatologie

2019/S 156-385714

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
The Dudley Group NHS FT
Russells Hall Hospital, Pensnett Road
Dudley
DY1 2HQ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1384456111
E-mail: paul.mellor1@nhs.net
NUTS-code: UKG36

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dgft.nhs.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sponsorship of Stoma Care Nurses

Referentienummer: Q005478
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33126000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sponsorship of Stoma Care Nurses — Contract Award Notification.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 285 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG36
Voornaamste plaats van uitvoering:

The Dudley Group NHSFT.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sponsorship of stoma care nurses.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Cost / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Provision of home care service and patient support / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Clinical products/portfolio offered / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Content and value of support package / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Information governance and IT system/support / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 090-203372
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Q005478
Benaming:

Sponsorship of Stoma Care Nurses

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Salts Healthcare Ltd
Richard Street
Birmingham
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKG36
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 285 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The Dudley Group NHS Foundation Trust
Dudley
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019