Diensten - 385714-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Dudley: Instrumentarium voor stomatologie

2019/S 156-385714

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The Dudley Group NHS FT
Postadres: Russells Hall Hospital, Pensnett Road
Plaats: Dudley
NUTS-code: UKG36
Postcode: DY1 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: paul.mellor1@nhs.net
Telefoon: +44 1384456111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dgft.nhs.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sponsorship of Stoma Care Nurses

Referentienummer: Q005478
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33126000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sponsorship of Stoma Care Nurses — Contract Award Notification.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 285 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG36
Voornaamste plaats van uitvoering:

The Dudley Group NHSFT.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sponsorship of stoma care nurses.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Cost / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Provision of home care service and patient support / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Clinical products/portfolio offered / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Content and value of support package / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Information governance and IT system/support / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 090-203372
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Q005478
Benaming:

Sponsorship of Stoma Care Nurses

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Salts Healthcare Ltd
Postadres: Richard Street
Plaats: Birmingham
NUTS-code: UKG36
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 285 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The Dudley Group NHS Foundation Trust
Plaats: Dudley
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019