Servizi - 38572-2022

24/01/2022    S16

Česko-Praha: Návrh a realizace výzkumu a vývoje

2022/S 016-038572

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: ČR - Technologická agentura České republiky
Národní identifikační číslo: 72050365
Poštovní adresa: Evropská 1692/37
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ0 Česko
PSČ: 16000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ivana Kohoutová
E-mail: dodatecne.informace.beta@tacr.cz
Tel.: +420 234611111
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.tacr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Poskytování podpory projektům aplikovaného výzkumu a inovací

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice

II.1.2)Hlavní kód CPV
73300000 Návrh a realizace výzkumu a vývoje
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TIRDERU104 s názvem „Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější účastník nebo účastníci budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. h) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 14 989 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 Česko
II.2.4)Popis zakázky:

Cílem je realizace projektu zaměřeného na analýzy změn tarifní struktury segmentu elektroenergetiky v ČR s ohledem na současné trendy a možný budoucí vývoj v oblasti technologických a legislativních požadavků na fungování elektroenergetiky. Realizace takového projektu tak poskytne ERÚ komplexní informační a akční základnu pro efektivní rozhodování o případném dalším vývoji tarifní struktury v českém prostředí distribučních a přenosových sítí. Předkládaný projekt by tak měl obsahovat důslednou analýzu stávajícího stavu tarifního uspořádání v ČR, vazeb subjektů a činností v elektroenergetice a analýzu relevantních legislativních předpisů, včetně předpokládané transpozice do českého prostředí i možného budoucího vývoje uvedených oblastí. Projekt by měl dále obsahovat mezinárodní benchmark tarifů a způsobů, jakými jsou dynamické tarify v obchodní i regulované část ceny provozovány v členských státech EU. Na uvedené naváže posouzení zavedení dynamizace tarifů v regulované části ceny především tak, aby mohla být umožněna dynamická tarifikace obchodní části ceny, případně aby mohly být zahrnuty nové trendy do tarifní struktury, a to na základě různých modelů implementace a na základě provedených analýz. Dopady souvisejících opatření budou náležitě vyhodnoceny a vyčísleny. Uvedené analýzy vyústí v komplexní podklad pro rozhodování o dalším vývoji tarifní struktury, včetně akčního a kriteriálního rámce postupu přechodu na novou tarifní strukturu reflektující případnou dynamizaci jednotlivých částí a nové trendy v provozu sítí a chování spotřebitelů jako jsou elektromobilita, flexibilita, akumulace či samospotřebitelé (tzv. prosumers). Cílem řešeného projektu je tak po provedení základního výzkumu v oblasti tarifikace vývoj nových metod nastavení tarifů v elektroenergetice a celkové inovování tarifního systému v segmentu elektroenergetiky v ČR.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 072-183809
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Provedení analýzy aktuálních zkušeností s inovacemi tarifní struktury v elektroenergetice v zahraničí včetně detailního popisu záměrů a rozboru realizace prováděných inovativních kroků

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
16/12/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Svaz moderní energetiky, z.s.
Národní identifikační číslo: 06950175
Poštovní adresa: Korunní 810/104
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ0 Česko
PSČ: 10100
Země: Česko
E-mail: kancelar@modernienergetika.cz
Tel.: +420 777603552
Internetová adresa: https://www.modernienergetika.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 14 989 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 398 840.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Jedná se o souhrnné oznámení o uzavření smluv za čtvrté čtvrtletí roku 2021 v rámci veřejné zakázky Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice.

Vybraní účastníci, kteří budou na základě smlouvy o poskytnutí podpory podle ZPVV realizovat projekt, jsou povinni při jeho realizaci postupovat v souladu s rámcovou dohodou, smlouvou o poskytnutí podpory, platnou a účinnou právní úpravou a všeobecnými podmínkami Poskytovatele v.6, které jsou dostupné na adrese https://www.tacr.cz/beta/VšeobecnépodmínkyV6.pdf. Poskytovatel upozorňuje, že smlouva o poskytnutí podpory obsahuje celou řadu výluk ze všeobecných podmínek.

U této veřejné zakázky je vyplácena dotace dle zákona č. 130/2002 Sb., zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel uveřejňuje výši skutečně uhrazené dotace v informačním systému CEDR III - Centrálním registru dotací a neuveřejňuje duplicitně dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto výši na svém profilu zadavatele.

Poskytovatel v této veřejné zakázce hradí pouze způsobilé náklady dle zákona č. 130/2002 Sb., formou dotace dle zákona č. 218/2000 Sb.

Z tohoto důvodu jsou údaje v tomto formuláři, které se vztahují k hodnotě DPH, nepodstatné. DPH není pro plátce DPH způsobilým nákladem.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/01/2022