Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385721-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw

2019/S 156-385721

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Defra Network eTendering Portal
Postadres: 17 Nobel House
Plaats: London
NUTS-code: UK
Postcode: SW1P 3JR
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: carol.caddick@environment-agency.gov.uk
Telefoon: +44 2072385921

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://defra.bravosolution.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Euratom Radioactivity Monitoring Programme for the UK

Referentienummer: 23537
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90711500
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

This notice covers 2 components required for Euratom Radioactivity Monitoring Programmes for the UK framework contracts managed by the Environment Agency. The contract award will comprise of:

— Lot 1: Chemical and Radiochemical Analysis of Public Drinking Water Sources, and

— Lot 2: Monitoring of Radioactivity in Air and Rainwater.

The services required include sampling and monitoring at a range of third party monitoring sites included in the programme; laboratory based chemical and radiochemical analysis of the samples taken; reporting of results. The lots will be awarded as independent contracts to the successful contractors.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chemical and Radiochemical Analysis of Public Drinking Water Sources

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90711500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

England and Wales.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the public drinking water sources component the contractor is required to liaise with water company/utilities staff for the collection of samples on the programme in England and Wales. Currently Water company/utilities staff undertake the sampling and the contractor provides sample containers and transportation between the sampling locations and the contractor’s analytical laboratory. As well as looking at options to continue working in that way this contract will also explore the contractor using their own (or sub-contracted) staff to take the samples in liaison with water companies/utilities. The contractor is also required to undertake laboratory based chemical and radiochemical analyses of the water samples. The contractor is required to provide the analytical results to the Environment Agency in the form of quarterly reports and upload the data into electronic reporting systems for the he EC and RIMNET.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 50 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monitoring of Radioactivity in Air and Rainwater

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90711500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

England, Wales and NORTHERN IRELAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the air and rainwater component. The contractor is required to ensure sampling equipment, currently high volume air samplers and rainwater collectors, based at a number of sites across England Wales and Northern Ireland, is kept in working order (including annual PAT testing and calibration) and ensure arrangements are maintained with local contacts who change filters and dispatch all samples. The contractor will be responsible for setting up suitable sample transportation arrangements. The contractor is also required to undertake laboratory based radiochemical analyses of the high volume air filters and rainwater samples. The contractor will be required to provide the analytical results to he Environment Agency in the form of quarterly reports and upload the data into electronic reporting systems for the EC and RIMNET.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 50 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 185-418384
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 54675
Perceel nr.: 1
Benaming:

Euratom Radioactivity Monitoring Programmes for the United Kingdom: Lot 1 Chemical and Radiochemical Analysis of Public Drinking Water Sources

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Socotec UK Ltd
Plaats: Burton-on-Trent
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 54673
Perceel nr.: 2
Benaming:

Euratom Radioactivity Monitoring Programmes for the United Kingdom Lot 2 Monitoring of Radioactivity in Air and Rainwater

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Public Health England
Plaats: Didcot
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Other contracting authorities: this framework is primarily intended to meet the needs of the Environment Agency. The Environment Agency may require the successful bidder(s) to provide the goods/services on the same terms that are agreed as a result of this tender to the Department for Environment, Food and Rural Affairs, and to its associated bodies including any agencies and non-departmental public bodies and others (the Defra Group). The agency may also require the provision of the goods/services to members of the aforementioned Defra Group via the Environment Agency, rather than directly. A full list of the Defra Group can be found at:

https://www.gov.uk/government/organisations#department-for-environment-food-rural-affairs

The successful bidder(s) may also be required to provide the services to local authorities in England and Wales. A full list may be found at http://local.direct.gov.uk/Data/

Similarly, the successful bidder(s) may be required to supply the Northern Ireland Environment Agency and Natural Resources Wales, the successful bidder(s) may also be required to provide the services to Central Government departments, executive agencies, and other NDPBs. Full lists can be found at:

https://www.gov.uk/government/organisations

https://www.gov.uk/government/publications/public-bodies-2014

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The Court of England and Wales
Plaats: Various
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The Authority will incorporate a minimum 10 calendar day standstill period following electronic notification(minimum of 15 calendar days for any other means of communication) to unsuccessful applicants of the award decision. Applicants who are unsuccessful shall be informed by the authority as soon as possible after the decision has been made as to the reasons why the applicant was unsuccessful. The Public Contracts Regulations 2015 (SI 2015 No 102) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by breach of the rules to take legal action. Any such action must be brought within the applicable limitation period. Where a contract has not been entered into, the Court may order the setting aside of the award decision or order the authority to amend any document and may award damages. If the contract has been entered into the Court may, depending on the circumstances, award damages, make a declaration of ineffectiveness, order the Authority to pay a fine, and/or order that the duration of the contract be shortened. The purpose of the standstill period referred to above is to allow the parties to apply to the Courts to set aside the award decision before the contract is entered into.

The Environment Agency expressly reserves the right:

(i) not to award or enter into any contract as a result of the procurement process commenced by the publication of this notice;

(ii) to make whatever changes it may see fit to the content and structure of the tendering competition;

(iii) to award one or more public contract(s) in relation to part only of the requirements covered by this notice; and/or

(iv) to award a contract(s) in stages.

In no circumstances will the Environment Agency be liable for any costs incurred by the applicants/tenderers and their associated parties. Any expenditure, work or effort undertaken prior to contract award is accordingly a matter solely for the commercial judgement of potential Applicants and the Environment Agency will not be responsible for any such expenditure.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019