Diensten - 385735-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Riga: Diensten in verband met bosbouw

2019/S 156-385735

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AS "Latvijas valsts meži"
Nationaal identificatienummer: 40003466281
Postadres: Vaiņodes iela 1
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00
Postcode: LV-1004
Land: Letland
Contactpersoon: Marita Vikšere
E-mail: m.viksere@lvm.lv
Telefoon: +371 25910521

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lvm.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/349

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Akciju sabiedrība
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Mežsaimniecība

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.–2022. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Referentienummer: AS LVM MS MK 2018/338_Ak
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77230000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana Ziemeļlatgales reģionā.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 395.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005
Voornaamste plaats van uitvoering:

AS "Latvijas valsts meži" Ziemeļlatgales reģions, Lubānas iecirknis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005
Voornaamste plaats van uitvoering:

AS "Latvijas valsts meži" Ziemeļlatgales reģions, Kārsavas iecirknis.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 188-424925
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5-5.8_00k9_220_19_729
Perceel nr.: 1
Benaming:

Atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģiona Lubānas iecirknī

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA "MGarage"
Nationaal identificatienummer: 40203083929
Postadres: Krišjāņa Valdemāra iela 149A
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00
Postcode: LV-1013
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 595.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5-5.8_00k8_220_19_728
Perceel nr.: 2
Benaming:

Atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģiona Kārsavas iecirknī

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA "Alogo"
Nationaal identificatienummer: 42403017125
Postadres: Kooperatīva šķērsiela 11–80
Plaats: Rēzekne
NUTS-code: LV00
Postcode: LV-4601
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019