Diensten - 385755-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Tarbes: Insecticiden

2019/S 156-385755

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier de Bigorre
Postadres: bd de Lattre de Tassigny — BP 1330
Plaats: Tarbes
NUTS-code: FRJ26
Postcode: 65013
Land: Frankrijk
E-mail: cellulemarches.bigorre@ch-tarbes-vic.fr
Telefoon: +33 562545600
Fax: +33 562545596

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-bigorre.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.achat-hopital.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de désinsectisation, dératisation et traitement d'autres nuisibles

Referentienummer: 19.7010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24452000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations de désinsectisation, dératisation et traitement d'autres nuisibles.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90923000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ26
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations de désinsectisation, dératisation et traitement d'autres nuisibles.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 067-157279
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19.7010
Benaming:

Prestations de désinfection & de dératisation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ISS hygiène et prévention
Postadres: 11 avenue des Frères Mongolfier
Plaats: Lons
NUTS-code: FRJ26
Postcode: 64140
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.fr.issworld.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Pau
Postadres: Villa Noulibos — 50 cours Lyautey
Plaats: Pau Cedex
Postcode: 64010
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Telefoon: +33 559849440
Fax: +33 559024993
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019