Diensten - 385759-2019

14/08/2019    S156

Italië-Genua: Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken

2019/S 156-385759

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure — I.R.E. S.p.A.
Postadres: Via Peschiera 16
Plaats: Genova
NUTS-code: ITC33 Genova
Postcode: 16122
Land: Italië
Contactpersoon: Ing. Flavio Barbieri
E-mail: irespa-gare@legalmail.it
Telefoon: +39 0105488443

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ireliguria.it

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Infrastrutture — Recupero Edilizio — Energia

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento del servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva per l'ammodernamento della sopraelevata portuale e adeguamento del Nodo di San Benigno, con opzione per la DL e il CSE

Referentienummer: CUP C31C18000090001 CIG 76741057C7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC33 Genova

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 211-482419

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Affidamento del servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva per l'ammodernamento della sopraelevata portuale e adeguamento del Nodo di San Benigno, con opzione per la DL e il CSE

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019