Diensten - 385760-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Gotenburg: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2019/S 156-385760

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
202100-2361
Göteborg
403 40
Zweden
Contactpersoon: Maria Alexandersson
E-mail: maria.alexandersson@lansstyrelsen.se
NUTS-code: SE232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kommunikationsbyrå

Referentienummer: 10233-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Länsstyrelsen i Västra göralands län upphandlar kommunikationstjänster för hela länsstyrelsens kommunikations behov. Behovet är i olika former från (men inte uteslutande) filmproduktion till budskapsformulering.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32353000
39294100
72415000
79340000
79416000
79416200
79800000
79822500
92111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Länsstyrelsen i Västra göralands län upphandlar kommunikationstjänster för hela länsstyrelsens kommunikations behov. Behovet är i olika former från (men inte uteslutande) filmproduktion till budskapsformulering.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Case / Weging: Poäng för case
Prijs - Weging: Avdrag för poäng
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 064-149408
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gullers Grupp AB
556370-4260
Box 7004
Stockholm
103 86
Zweden
E-mail: annika.sjoberg@gullers.se
NUTS-code: SE232

Internetadres: http://www.gullers.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019