Diensten - 385760-2019

14/08/2019    S156

Zweden-Gotenburg: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2019/S 156-385760

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Nationaal identificatienummer: 202100-2361
Plaats: Göteborg
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 403 40
Land: Zweden
Contactpersoon: Maria Alexandersson
E-mail: maria.alexandersson@lansstyrelsen.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kommunikationsbyrå

Referentienummer: 10233-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Länsstyrelsen i Västra göralands län upphandlar kommunikationstjänster för hela länsstyrelsens kommunikations behov. Behovet är i olika former från (men inte uteslutande) filmproduktion till budskapsformulering.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32353000 Geluidsopnamen
39294100 Informatie- en reclameproducten
72415000 Verlenen van host-diensten voor websites
79340000 Reclame- en marketingdiensten
79416000 Public relationsdiensten
79416200 Advies inzake public relations
79800000 Drukkerij- en aanverwante diensten
79822500 Maken van grafische ontwerpen
92111000 Productie van films en video's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Länsstyrelsen i Västra göralands län upphandlar kommunikationstjänster för hela länsstyrelsens kommunikations behov. Behovet är i olika former från (men inte uteslutande) filmproduktion till budskapsformulering.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Case / Weging: Poäng för case
Prijs - Weging: Avdrag för poäng
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 064-149408
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gullers Grupp AB
Nationaal identificatienummer: 556370-4260
Postadres: Box 7004
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 103 86
Land: Zweden
E-mail: annika.sjoberg@gullers.se
Internetadres: http://www.gullers.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Göteborg
Plaats: Göteborg
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019