Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 385760-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Gotenburg: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2019/S 156-385760

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Nationaal identificatienummer: 202100-2361
Plaats: Göteborg
NUTS-code: SE232
Postcode: 403 40
Land: Zweden
Contactpersoon: Maria Alexandersson
E-mail: maria.alexandersson@lansstyrelsen.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kommunikationsbyrå

Referentienummer: 10233-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32353000
39294100
72415000
79340000
79416000
79416200
79800000
79822500
92111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 064-149408

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/05/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gullers Grupp AB
Nationaal identificatienummer: 556370-4260
Postadres: Box 7004
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE232
Postcode: 103 86
Land: Zweden
E-mail: annika.sjoberg@gullers.se

Internetadres: http://www.gullers.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019