Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 385776-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rijsel: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2019/S 156-385776

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Région Hauts-de-France
Postadres: 151 avenue du Président Hoover
Plaats: Lille
NUTS-code: FR
Postcode: 59555
Land: Frankrijk
E-mail: contactachatpublic@hautsdefrance.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://marchespublics596280.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics596280.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 269 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage des sites occupés par la Région Haut-de-France — lot 1: Aisne

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique sur la base du mémoire technique / Weging: 40.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement sur la base du mémoire environnemental / Weging: 15.0
Prijs - Weging: 45.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage des sites occupés par la Région Haut-de-France — lot 2: Siège de région, Lille

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique sur la base du mémoire technique / Weging: 40.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement sur la base du mémoire environnemental / Weging: 15.0
Prijs - Weging: 45.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage des sites occupés par la Région Haut-de-France — lot 3: Oise.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique sur la base du mémoire technique / Weging: 40.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement sur la base du mémoire environnemental / Weging: 15.0
Prijs - Weging: 45.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage des sites occupés par la Région Haut-de-France — lot 4: Pas-de-Calais à l'exclusion des Ports de Boulogne-sur-Mer et Calais.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique sur la base du mémoire technique / Weging: 40.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement sur la base du mémoire environnemental / Weging: 15.0
Prijs - Weging: 45.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage des sites occupés par la Région Haut-de-France — lot 5: Somme

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique sur la base du mémoire technique / Weging: 40.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement sur la base du mémoire environnemental / Weging: 15.0
Prijs - Weging: 45.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage des sites occupés par la Région Haut-de-France — lot 6: Palais du Nouveau Siècle à Lille.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique sur la base du mémoire technique / Weging: 40.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement sur la base du mémoire environnemental / Weging: 15.0
Prijs - Weging: 45.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage des sites occupés par la Région Haut-de-France — lot 7: Ports de Boulogne-sur-Mer et Calais.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique sur la base du mémoire technique / Weging: 40.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement sur la base du mémoire environnemental / Weging: 15.0
Prijs - Weging: 45.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France — lot 8: Nord à l'exclusion du Siège de région et du Palais du Nouveau Siècle (marché réservé).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique sur la base du mémoire technique / Weging: 40.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement sur la base du mémoire environnemental / Weging: 15.0
Prijs - Weging: 45.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907900
Perceel nr.: 1
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France — lot 1: Aisne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ISOR
Postadres: 18-22 rue d'Arras
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR
Postcode: 92022
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907901
Perceel nr.: 2
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France — lot 2: Siège de région, Lille

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ISOR
Postadres: 18-22 rue d'Arras
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR
Postcode: 92022
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907902
Perceel nr.: 3
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France — lot 3: Oise

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ISOR
Postadres: 18-22 rue d'Arras
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR
Postcode: 92022
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907903
Perceel nr.: 4
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France — lot 4: Pas-de-Calais à l'exclusion des Ports de Boulogne-sur-Mer et Calais

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ONET Services
Postadres: 4 avenue des Hauts Grigneux
Plaats: Bihorel
NUTS-code: FR
Postcode: 76420
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 130 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907904
Perceel nr.: 5
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France — lot 5: Somme

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gouze Nord Picardie
Postadres: 128 rue Edouard Branly, BP 40013
Plaats: Longueau Cedex
NUTS-code: FR
Postcode: 80334
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907905
Perceel nr.: 6
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Haut-de-France — lot 6: Palais du Nouveau Siècle à Lille

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ISOR
Postadres: 18-22 rue d'Arras
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR
Postcode: 92022
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 480 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907906
Perceel nr.: 7
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Haut-de-France — lot 7: ports de Boulogne-sur-Mer et Calais

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SARL Agenor
Postadres: 22 chemin des Margueritois
Plaats: Faches Thumesnil
NUTS-code: FR
Postcode: 59155
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 460 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1907907
Perceel nr.: 8
Benaming:

Nettoyage des sites occupés par la Région Hauts-de-France — lot 8: Nord à l'exclusion du siège de région et du Palais du Nouveau Siècle (marché réservé)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: APAJH Nord — Entreprise adaptée Le Sextant
Postadres: 8b rue Bernos, BP 30018
Plaats: Lille Cedex
NUTS-code: FR
Postcode: 59007
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 373 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis.

Durée du marché: 1 an reconductible 3 fois.

À la rubrique V.2.4), le montant correspond à l'estimation du lot.

Part forfaitaire:

— lot 1: 14 729,68 EUR HT,

— lot 2: 647 666,02 EUR HT,

— lot 3 : 22 831,40 EUR HT,

— lot 4 : 17 799 EUR HT,

— lot 5 : 433 775 EUR HT,

— lot 6 : 54 527 EUR HT,

— lot 7 : 93 444 EUR HT,

— lot 8 : 222 696 EUR HT.

Part à prix unitaire: sans mini et sans maxi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Telefoon: +33 3359542342

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Telefoon: +33 3359542342

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l article R. 551-7 du CJA,

— recours pour excès de pouvoir prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA contre les clauses réglementaires du contrat et pouvant être exercé dans un délai de 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du marché est rendue publique CE 10.71996 Cayzeele,

— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application «Télérecours citoyen» accessible par le site https://www.telerecours.fr/

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019