Diensten - 385790-2019

14/08/2019    S156

Finland-Helsinki: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2019/S 156-385790

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
Nationaal identificatienummer: 0245912-2
Postadres: Raumantie 4
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: 00350
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hrsk.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Suomalais-venäläinen koulu
Nationaal identificatienummer: 0245913-0
Postadres: Pelimannintie 16
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: 00420
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.svk-edu.fi
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oppikirjojen välityspalvelu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79824000 Drukkerij- en distributiediensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
63100000 Vrachtbehandeling en opslag
22110000 Gedrukte boeken
79980000 Abonnementsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-181081

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Oppikirjojen välityspalvelu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kirjavälitys Oy
Nationaal identificatienummer: 0110031-0
Postadres: Hakakalliontie 10
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 05460
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Suomen Kirjastopalvelu Oy
Nationaal identificatienummer: 0110020-6
Postadres: Työpajankatu 13 A
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 00580
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019