Diensten - 385818-2019

14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Ipswich: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2019/S 156-385818

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Suffolk County Council
Postadres: Endeavour House, Russell Road
Plaats: Ipswich
NUTS-code: UKH14 Suffolk
Postcode: IP1 2BX
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Paul Dawson
E-mail: paul.dawson@suffolk.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.suffolksourcing.uk
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

29.5.2019 11.00 — QHK003 Afternoons only Holbrook Academy to Braintree

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 763.20 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH14 Suffolk

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 031-067685

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: QHK003
Perceel nr.: 1
Benaming:

29.5.2019 11.00 — QHK003 Afternoons only Holbrook Academy to Braintree

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/05/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BMF Cars
Plaats: Sudbury
NUTS-code: UKH14 Suffolk
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 763.20 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 763.20 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019