Supplies - 385820-2021

30/07/2021    S146

Poland-Krakow: IT software package

2021/S 146-385820

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Postal address: ul. Przy Rondzie 3
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-547
Country: Poland
Contact person: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Telephone: +48 602491691
Fax: +48 124175665
Internet address(es):
Main address: www.czdsigb.gov.pl
Address of the buyer profile: www.czdsigb.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: zakupy dla sądownictwa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność ochrony użytkowników przed zagrożeniami na bazie protokołu DNS oraz świadczenie innych usług

Reference number: WZP-421-17/2021
II.1.2)Main CPV code
48517000 IT software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie przez wykonawcę na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność ochrony użytkowników przed zagrożeniami na bazie protokołu DNS. Wdrożenie obejmować będzie uruchomienie systemu oraz konfigurację zgodnie z wymaganiami zamawiającego w zakresie niezbędnym do poprawnego działania tego Systemu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48600000 Database and operating software package
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72267000 Software maintenance and repair services
72220000 Systems and technical consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie przez wykonawcę na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność ochrony użytkowników przed zagrożeniami na bazie protokołu DNS. Wdrożenie obejmować będzie uruchomienie systemu oraz konfigurację zgodnie z wymaganiami zamawiającego w zakresie niezbędnym do poprawnego działania tego systemu.

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

2.1. dostarczyć, wdrożyć, uruchomić i skonfigurować system;

2.2. wykonać dokumentację;

2.3. wykonać transfer wiedzy dla osób wskazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości;

2.4. udzielić lub zapewnić udzielenie wszelkich licencji wymaganych do prawidłowego działania systemu, jako całości jak i poszczególnych jego elementów dla 80 tysięcy użytkowników;

2.5. przenieść na Ministerstwo Sprawiedliwości autorskie prawa majątkowe do dokumentacji opracowanej przez wykonawcę w ramach umowy;

2.6. udzielić Ministerstwu Sprawiedliwości gwarancji na dostarczony w ramach umowy system na okres 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru wdrożenia systemu oraz świadczyć w tym okresie usługi gwarancyjne w zakresie wdrożonego systemu, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4. Znaczenie pojęć użytych w SWZ jest tożsame z definicjami przyjętymi w projekcie Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 5 do SWZ) oraz Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ).

5. Wykaz Jednostek, na rzecz których prowadzone jest postępowanie zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: funkcjonalność rozbudowy systemu (F1) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: funkcjonalność wykrywania domen podobnych (F2) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: funkcjonalność dostarczania kontekstowej informacji o zagrożeniach (F3) / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 139 ustawy Pzp, tzw. procedury odwróconej.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 120 000,00 PLN zgodnie z wymogami rozdz. V SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli wykonawca:

1. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem dostawę i wdrożenie systemu do zarządzania usługami DNS opartego o proponowane rozwiązanie, a wartość każdego z tych zamówień w wyżej wymienionym zakresie wynosiła co najmniej 800 000,00 PLN brutto. (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Uwaga: jedno zamówienie rozumiane jest jako jedna umowa. Przez system do zarządzania usługami DNS oparty o proponowane rozwiązanie należy rozumieć system o takiej samej nazwie handlowej oprogramowania jak wskazana dla oferowanego systemu w formularzu ofertowym wykonawcy.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej w pkt 1 musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców. W tym zakresie zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

2. wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem osób skierowanych do realizacji zamówienia, umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. potencjałem co najmniej dwóch specjalistów wdrożeniowych, z których każdy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję polskojęzycznego specjalisty wdrożeniowego w co najmniej 2 projektach informatycznych dotyczących wdrażania systemu do zarządzania usługami DNS opartego o proponowane rozwiązanie.

Uwaga: przez system do zarządzania usługami DNS oparty o proponowane rozwiązanie należy rozumieć system o takiej samej nazwie handlowej oprogramowania jak wskazana dla oferowanego systemu w formularzu ofertowym wykonawcy.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 2 zamawiający dopuszcza możliwość łączenia potencjału osobowego członków konsorcjum lub dysponowanie odpowiednim potencjałem osób przez jednego z członków konsorcjum samodzielnie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. W celu wstępnej oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp w formie standardowego Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”), sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16). Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie: część: II, III, IV (wykonawca wypełnia jedynie sekcję α, nie wypełnia sekcji A–D części IV), VI JEDZ należy złożyć w oryginale, w formie elektronicznej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia.

W sytuacji gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających oraz brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia – podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

2.1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4A do SWZ. Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej wykonawcy. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

2.2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego jako specjaliści wdrożeniowi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4B do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne postanowienia umowy, w tym zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na wykonawcy oraz zamawiającym oraz przewidywane dopuszczalne zmiany postanowień umownych, zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/08/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/08/2021
Local time: 11:30
Place:

Otwarcie ofert dokonane zostanie poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem systemu.

Przed otwarciem ofert zamawiający udostępni w systemie kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści w systemie informację z otwarcia ofert zawierającą elementy, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Sąd Apelacyjny w Krakowie działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego zarządzeniem z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego właściwego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych na dostawę rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność ochrony użytkowników przed zagrożeniami na bazie protokołu DNS oraz świadczenie innych usług (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2021 r., poz. 145).

2. Adres www systemu elektronizacji za pośrednictwem którego prowadzone jest postępowanie oraz pod którym udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia (https://ezamowienia.ms.gov.pl).

3. Podstawy wykluczenia wykonawcy, zgodnie z rozdz. VIII SWZ: art. 108 ust 1 pkt 1–6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w rozdz. IX pkt 3.2 SWZ ppkt 3.2.1–3.2.7.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdz. IX pkt 3.2 SWZ ppkt 3.2.2–3.2.7.

6.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokumentów, o których mowa:

6.1. w rozdz. IX pkt 3.2.2–3.2.3 SWZ składa dokumenty wskazane w rozdz. IX pkt 3.3.1 SWZ;

6.2. w rozdz. IX pkt 3.2.4–3.2.6 SWZ składa dokumenty wskazane w rozdz. IX pkt 3.3.2 SWZ.

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 3.3.1–3.3.2 SWZ lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o świadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy wskazane w rozdz. IX pkt 3.3.1–3.3.2 SWZ stosuje się odpowiednio.

8. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem zał. nr 1 do SWZ.

9. Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdz. IX pkt 2 SWZ, składane w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania w zakresie kryteriów oceny ofert, określono w rozdz. X pkt 12.2 SWZ.

10. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej w rozdz. XIX SWZ.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp – jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 22458701
Fax: +48 22458770
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z rozdziałem IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 22458701
Fax: +48 22458770
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/07/2021