Diensten - 385822-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Mutterstadt: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2019/S 156-385822

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeinde Mutterstadt
Oggersheimer Straße 10
Mutterstadt
67112
Duitsland
E-mail: a.speidel@facility-expert.de
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mutterstadt.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gebäudereinigung

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gebäudereinigung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 742 470.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Unterhaltsreinigung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mutterstadt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung von Schulen, Kitas und Verwaltungen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jahresgesamtstunden / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Konzept / Weging: 12
Prijs - Weging: 48
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mutterstadt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigung.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Konzept / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 040-090617
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Unterhaltsreinigung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 16
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stölting Reinigung GmbH & Service
Willy-Brandt-Allee 314
Gelsenkirchen
45891
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 719 820.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Glasreinigung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
C.A. Facility Management GmbH
Friesenheimer Straße 2-4
Mannheim
68169
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 650.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland-Pfalz, Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung
Stiftsstraße 9
Mainz
55226
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019