Diensten - 385822-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Mutterstadt: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2019/S 156-385822

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Mutterstadt
Postadres: Oggersheimer Straße 10
Plaats: Mutterstadt
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 67112
Land: Duitsland
E-mail: a.speidel@facility-expert.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mutterstadt.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gebäudereinigung

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 742 470.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Unterhaltsreinigung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 040-090617

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Unterhaltsreinigung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stölting Reinigung GmbH & Service
Postadres: Willy-Brandt-Allee 314
Plaats: Gelsenkirchen
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 45891
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 719 820.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Glasreinigung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: C.A. Facility Management GmbH
Postadres: Friesenheimer Straße 2-4
Plaats: Mannheim
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 68169
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 650.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019