Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 385825-2021

Submission deadline has been amended by:  439846-2021
30/07/2021    S146

Slovakia-Trenčín: Hospital beds

2021/S 146-385825

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Trenčiansky samosprávny kraj
National registration number: 36126624
Postal address: K dolnej stanici 7282/20A
Town: Trenčín
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Postal code: 911 01
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Ľubomir Gašparík
E-mail: lubomir.gasparik@ultimaratio.sk
Telephone: +421 911304888
Internet address(es):
Main address: www.tsk.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431781
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431781
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Obstaranie lôžok pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza

Reference number: FUR000041_TSK
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Akútne polohovateľné lôžko elektrické - 75 ks

Štandardné lôžko - 60 ks

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 414 311.50 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Akútne polohovateľné lôžko elektrické

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza sosídlom v Bojniciach

Adresa organizácie:Bojnice, Nemocničná 581/2, 97201

II.2.4)Description of the procurement:

Akútne polohovateľné lôžko elektrické vrátane matracov - 75 ks

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 284 027.50 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program

(IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXV3

II.2.14)Additional information

Upozornenie:

Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti,

Realizuje verejné obstarávanie v súlade s internými smernicami Trenčianskeho samosprávneho kraja za subjekt.

V prospech organizácie Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,

Adresa organizácie:Bojnice, Nemocničná 581/2, 97201

IČO: 17335795

Krajina: Slovenská republika

Zastúpený: Ing. Vladimír Vido, riaditeľ nemocnice

II.2)Description
II.2.1)Title:

Štandardné lôžko

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,

Adresa organizácie: Bojnice, Nemocničná 581/2, 97201

II.2.4)Description of the procurement:

Štandardné lôžko vrátane matracov - 60 ks

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 130 284.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program

(IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXV3

II.2.14)Additional information

Upozornenie:

Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti,

Realizuje verejné obstarávanie v súlade s internými smernicami Trenčianskeho samosprávneho kraja za subjekt.

V prospech organizácie Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,

Adresa organizácie: Bojnice, Nemocničná 581/2, 97201

IČO: 17335795

Krajina: Slovenská republika

Zastúpený: Ing. Vladimír Vido, riaditeľ nemocnice

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, tzn.:

— vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní platí, že ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,

— vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; K ostatným podmienkam v rámci tohto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si overí ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.oversi.gov.sk;

— vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Aj v tomto prípade platí, že verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti členom skupiny overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

3. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ si pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sú uvedené v súťažných podkladoch

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/08/2021
Local time: 11:00
Place:

Ultima Ratio s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO.

Vstup na otváranie ponúk bude umožnený, vzhľadom na aktuálnu anemickú situáciu, len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka).

Funkcionalita IS EVO ver. 18 umožňuje účasť na otváraní aj online.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.

2) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

3) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.

4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného finančného krytia alebo v prípade neschválenia procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa.

7) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO.

8) Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. 9) Odôvodnenie skrátenia lehôt:

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/07/2021