Diensten - 385830-2019

14/08/2019    S156

Luxemburg-Esch-sur-Alzette: Verzorging van huisdieren

2019/S 156-385830

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université du Luxembourg
Postadres: 2, avenue de l'Université
Plaats: Esch-sur-Alzette
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-4365
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Administration des marchés publics de l'université
E-mail: admin.tender@uni.lu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://wwwfr.uni.lu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Enseignement supérieur et recherche

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RFP 190023 Services de gestion d'animalerie

Referentienummer: 1900460
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85210000 Verzorging van huisdieren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent appel d'offres vise à conclure un marché de services avec un titulaire reconnu pour son expertise dans le domaine de gestion d'animaleries de recherche pour le 1er lot (lot 1) et un titulaire reconnu pour son expertise dans le service de diagnostic sanitaire pour le 2nd lot (lot 2).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 27 338.48 EUR / Hoogste offerte: 31 810.60 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipe d'animaliers

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85210000 Verzorging van huisdieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mise en place et gestion d'une équipe de 4 animaliers minimum pour répondre à nos besoins en zootechnie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suivi sanitaire de l'animalerie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85210000 Verzorging van huisdieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mise en place et réalisation du suivi sanitaire de l'animalerie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-165385
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 01
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 02
Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Charles River Laboratoire France CRLF
Postadres: Les Oncins
Plaats: Saint-Germain-sur-l'Arbresle
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 69210
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 338.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Luxembourg
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019