Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 385830-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Esch-sur-Alzette: Verzorging van huisdieren

2019/S 156-385830

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université du Luxembourg
Postadres: 2, avenue de l'Université
Plaats: Esch-sur-Alzette
NUTS-code: LU
Postcode: L-4365
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Administration des marchés publics de l'université
E-mail: admin.tender@uni.lu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://wwwfr.uni.lu/

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Enseignement supérieur et recherche

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RFP 190023 Services de gestion d'animalerie

Referentienummer: 1900460
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85210000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 27 338.48 EUR / Hoogste offerte: 31 810.60 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipe d'animaliers

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suivi sanitaire de l'animalerie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-165385

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 01
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 02
Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Charles River Laboratoire France CRLF
Postadres: Les Oncins
Plaats: Saint-Germain-sur-l'Arbresle
NUTS-code: FR
Postcode: 69210
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 338.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019