Diensten - 385834-2019

14/08/2019    S156

Finland-Helsinki: Databasediensten

2019/S 156-385834

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maahanmuuttovirasto
Nationaal identificatienummer: 1019953-5
Postadres: PL 10, Maahanmuuttovirasto
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: 00086
Land: Finland
E-mail: migri@migri.fi
Fax: +358 295411720

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://migri.fi/etusivu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uuden monibiometriajärjestelmä ABIS:n integroiminen Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmä UMA:an

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72320000 Databasediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kyseessä on turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kansallisesta ohjelmasta osarahoitettu hanke Monibiometriatunnistuskokonaisuuden kehittäminen turvapaikkatutkintaan. Hankkeen kesto on 1.1.2018-31.12.2020 ja sen päätavoitteena on kehittää monibiometriatunnistus-, rekisteröinti- ja hakutoiminnallisuuksia erityisesti turvapaikkatutkintaa varten. Maahanmuuttovirasto toimii hankkeessa hankekumppanina, Poliisihallituksen ollessa hanketuottaja. Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmä UMA:aan tehtävät muutostyöt hankitaan suorahankintana puitesopimuksen mukaisesti järjestelmätarjoaja Accenture Oy:ltä.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48613000 Elektronische informatieverwerking (EDP)
48611000 Databasesoftware
48612000 Databasebeheerssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Osa teknisestä toteutuksesta tapahtuu Helsingissä ja osa Riiassa, Latviassa, Accenturen toimipisteessä.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinta pitää sisällään teknisiä määrittelyjä, testauspalveluja sekä kehitys- ja muutostöitä olemassa olevaan Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasioiden asiointijärjestelmä UMA:aan. Hankinta sisältää uuden monibiometriajärjestelmä ABIS:n integroimisen UMA:aan. Hankinnat tilataan voimassa olevan puitesopimuksen mukaisesti järjestelmätoimittaja Accenture Oy:ltä.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Monibiometriatunnistuskokonaisuuden kehittäminen turvapaikkatutkintaan, MIGDno-2018-1960/SMDno-2017-1780.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Kyseessä on turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kansallisesta ohjelmasta osarahoitettu hanke. AMIF-rahoituksen osuus hankkeessa on 100 prosenttia (toimintatuki).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

UMA-järjestelmän ylläpitämisestä ja pienkehityksestä on puitesopimus, joka on laadittu Maahanmuuttoviraston ja Accenture Oy:n välillä 10.3.2011. Puitesopimusta on päivitetty 22.2.2016. Puitesopimus on solmittu Maahanmuuttoviraston ja Accenture Oy:n 30.3.2007 solmiman hankesopimuksen sekä 19.8.2008 solmitun hankesopimuksen täydennyssopimuksen yhteyteen. Alkuperäinen hankesopimus on solmittu ja Accenture Oy valittu järjestelmätoimittajaksi avoimen kilpailutuksen pohjalta. Hankesopimus ja Hankesopimuksen täydennyssopimus lakkasivat olemasta voimassa, kun hankesopimuksen ja hankesopimuksen täydennyssopimuksen takuu päättyi. Takuu loppui 8.2.2012. Puitesopimukseen liittyy laajennettu ylläpito-sopimus, joka on voimassa 7.11.2024 saakka.

UMA-järjestelmän vaatimat muutostyöt tullaan toteuttamaan 10.3.2011 solmitun puitesopimuksen osana, koska hankkeen tarvitsemat muutokset UMA-järjestelmään tulevat UMA:n kaikkein keskeisimpien toimintojen sisälle (mm. päätöksentekoon liittyvät toimenpiteet). Keskeisten toimintojen ylläpito ja kehitysvastuu on puitesopimuksen ja laajennetun ylläpitosopimuksen mukaan Accenture Oy:llä eikä niiden sisälle toteutettavia muutoksia voida toteuttaa teknisesti kolmannella osapuolella UMA-järjestelmän ollessa asiakaskohtaisesti räätälöity tietojärjestelmä, jonka tekninen osaaminen on ainoastaan nykyisellä järjestelmätoimittajalla.

Lisäksi on huomioitava, että järjestelmän tekninen ylläpitovastuu lakkaa, mikäli jokin kolmas osapuoli muuttaa järjestelmän lähdekoodia.

Puitesopimukselle on hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen peruste, sillä teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MIG-1913009
Benaming:

Suorahankintapäätös - UUSO Accenture

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Accenture Oy
Nationaal identificatienummer: 0718166-8
Postadres: Porkkalankatu 5
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: 00180
Land: Finland
Telefoon: +358 205721000

Internetadres: www.accenture.fi

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Maahanmuuttoviraston ja Accenturen puitesopimuksen mukaisesti Accenture Oy käyttää alihankkijoinaan Avanade Finland Oy:ta ja Microsof Oy:ta. Accenture Oy vastaa myös alihankkijoidensa työstä kuin omastaan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Maahanmuuttovirasto ja Accenture Oy ovat sopineet 30.3.2007 UMA-tietojärjestelmän toteutuksesta ja ylläpidosta 3+1 vuotiselle kaudelle. Suorahankintapäätöksellä 10.3.2011 täsmennettiin pienkehityksen osuutta osana palvelua. Suorahankintapäätöksellä 21.2.2016 jatkettiin UMA-tietojärjestelmän ylläpito- ja jatkokehityssopimusta ajanjaksolle 8.11.2017-7.11.2024. Alkuperäisen sopimuksen yhteydessä tehtiin kilpailutus, johon saatiin 10 tarjousta ja joista Accenture valikoitui palveluntarjoajaksi. Tässä hankkeessa tehtäviä hankintoja varten on tehty 8.8.2019 suorahankintapäätös. Hankinta sisältyy voimassa olevaan puitesopimukseen Accenture Oy:n kanssa, minkä vuoksi hankintaa ei ole nyt erikseen kilpailutettu. Jälki-ilmoitus koskee suorahankintaa, josta ei ole tehty aiemmin ilmoitusta.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019