Diensten - 385834-2019

14/08/2019    S156

Finland-Helsinki: Databasediensten

2019/S 156-385834

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maahanmuuttovirasto
Nationaal identificatienummer: 1019953-5
Postadres: PL 10, Maahanmuuttovirasto
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: 00086
Land: Finland
E-mail: migri@migri.fi
Fax: +358 295411720

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://migri.fi/etusivu

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uuden monibiometriajärjestelmä ABIS:n integroiminen Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmä UMA:an

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72320000 Databasediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48613000 Elektronische informatieverwerking (EDP)
48611000 Databasesoftware
48612000 Databasebeheerssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MIG-1913009
Benaming:

Suorahankintapäätös - UUSO Accenture

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Accenture Oy
Nationaal identificatienummer: 0718166-8
Postadres: Porkkalankatu 5
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: 00180
Land: Finland
Telefoon: +358 205721000

Internetadres: www.accenture.fi

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019