Diensten - 385837-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Feldkirch: Diensten in verband met luchtvervuling

2019/S 156-385837

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Vorarlberg
Nationaal identificatienummer: 9110003419431
Postadres: Widnau 12
Plaats: Feldkirch
NUTS-code: AT
Postcode: 6800
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Dipl Ing Bernhard Braza
E-mail: strassenbau@vorarlberg.at
Telefoon: +43 55745110
Fax: +43 5574511927895

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vorarlberg.at

Adres van het kopersprofiel: http://bekanntmachungen.vorarlberg.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Luftgüteüberwachung Vorhaben Stadttunnel Feldkirch Bauphase Abschnitt 1

Referentienummer: VIIb-291A-1/2015
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90731000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Durchführung von behördlich vorgeschriebenen Luftgütemessungen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 360 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT341
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Durchführung behördlich vorgeschriebener Luftgütemessungen im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualifikation und Erfahrung Schlüsselpersonal / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Servicezeit/Reaktionszeit / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-219223
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IC consulenten Ziviltechniker GmbH
Nationaal identificatienummer: 9110023874197
Plaats: Wien
NUTS-code: AT
Land: Oostenrijk
E-mail: m.sipser@ic-group.org
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 360 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Vorarlberg
Plaats: Bregenz
Land: Oostenrijk
E-mail: post@lvwg-vorarlberg.at

Internetadres: www.lvwg-vorarlberg.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019