Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 385839-2021

30/07/2021    S146

Nederland-Bilthoven: Industriële robots

2021/S 146-385839

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IUC-RIVM
Nationaal identificatienummer: 30276683
Postadres: Postbus 1
Plaats: Bilthoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3720 BA
Land: Nederland
Contactpersoon: Cindy Kuyt
E-mail: cindy.kuyt@rivm.nl
Telefoon: +3 1561604432
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rivm.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=179333
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=179333
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Robotisering volumeverdeling

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42997300 Industriële robots
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze versnelde Europese aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst tussen het RIVM en één Opdrachtnemer voor de levering en gebruiksklare installatie van een volumeverdeling robot systeem op de kortst mogelijke termijn en service & onderhoud.

De duur van het correctief en preventief onderhoud betreft vijf jaar met vijf * een jaar een optie om te verlengen, waarbij de minimale variant wordt toegepast die nodig is om een lange levensduur van het gerobotiseerde systeem volumeverdeling te garanderen gedurende de gebruiksperiode van tien jaar na de basisgarantie van twaalf maanden. Het RIVM past de versnelde procedure toe.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkopen-door-het-rijk/inkooporganisatie-van-het-rijk/categoriemanagement

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71900000 Laboratoriumdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft de volgende levering en werkzaamheden t.b.v. een laboratorium

— de gebruiksklare levering van gerobotiseerd volumeverdeling systeem,

— service en onderhoud voor een periode van tien jaar (vijf jaar + vijf * een jaar optie),

— training gebruikers,

— support m.b.t verhuizing RIVM naar nieuwe locatie Utrecht Science Park (USP) robot t.z.t.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlenging: vijf * optie van een jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsopties.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/08/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/08/2021
Plaatselijke tijd: 14:30
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Niet openbaar.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/07/2021