Diensten - 385842-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Caen: Adviezen inzake infrastructuur

2019/S 156-385842

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département du Calvados
Postadres: 1 place Gambetta, BP 20520
Plaats: Caen Cedex
NUTS-code: FRD11 Calvados
Postcode: 14035
Land: Frankrijk
Contactpersoon: DGA aménagement environnement
E-mail: estelle.brard@calvados.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.marches-securises.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Collectivité territoriale

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2018etp240 — mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réparation du quai neuf d'Isigny-sur-Mer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

2018etp240 — mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réparation du quai neuf d'Isigny-sur-Mer.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 21 750.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD11 Calvados
Voornaamste plaats van uitvoering:

Isigny-sur-Mer.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Études et assistance à maîtrise d'ouvrage (AVP, PRO/DCE, VISA, DET, AOR) pour la réparation de l'ensemble du quai neuf d'Isigny-sur-Mer.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Caractéristiques des prix: révisables.

Modalité de règlement des comptes: via un système de gestion informatique des marchés.

Le délai global de paiement est de 30 jours.

Modalités de financements: ressources propres.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 063-146804
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 247
Benaming:

2018etp240: Études et assistance à maîtrise d'ouvrage (AVP, PRO/DCE, VISA, DET, AOR) pour la réparation de l'ensemble du quai neuf d'Isigny-sur-Mer.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SARL LM Ingenierie
Nationaal identificatienummer: 80894456500015
Postadres: 21 rue de Provence
Plaats: IFS
NUTS-code: FRD11 Calvados
Postcode: 14123
Land: Frankrijk
E-mail: bet.lm.ingenierie@gmail.com
Internetadres: http://www.marches-securises.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ingetec SAS
Nationaal identificatienummer: 38531151900149
Postadres: 135 Allée Paul Langevin, immeuble Faraday
Plaats: Bois Guillaume Cedex
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
Postcode: 76233
Land: Frankrijk
E-mail: appeldoffres@ingetec.fr
Internetadres: http://www.marches-securises.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 750.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

L'exécution des prestations sont les suivantes: AMO (AVP-PRO-DCE/ACT-VISA-DET-AOR)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 3 rue Arthur Leduc
Plaats: Caen
Postcode: 14050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.tacaen@juradm.fr
Telefoon: +33 231707272
Internetadres: http://caen.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif règlement amiable
Postadres: 22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Plaats: Nantes
Postcode: 44042
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Conseil départemental du Calvados Serv
Postadres: BP 20520
Plaats: Caen
Postcode: 14035
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019