Diensten - 385849-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Frankrijk-Annecy: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2019/S 156-385849

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Haute-Savoie Habitat
Postadres: 2 rue Marc le Roux, CS 97006
Plaats: Annecy Cedex
NUTS-code: FRK28
Postcode: 74000
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service marchés
E-mail: marches@oph74.fr
Telefoon: +33 4450882243

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hautesavoiehabitat.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.hautesavoiehabitat.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mission de maîtrise d'œuvre relative à la démolition d'un ensemble de bâtiments et à la construction d'environ 36 logements locatifs sociaux et 36 garages en sous-sol à Thyez — 103 rue du Nanty.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la démolition d'un ensemble de bâtiments et à la construction d'environ 36 logements locatifs sociaux et 36 garages en sous-sol à Thyez — 103 rue du Nanty. Surface plancher d'environ 2 410 m2. Coût prévisionnel travaux: 3 400 000 EUR HT. La mission confiée sera une mission de type mission de base loi MOP avec éventuellement option EXE et OPC.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 333 540.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK28
Voornaamste plaats van uitvoering:

Thyez.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mission de maîtrise d'œuvre relative à la construction d'environ 36 logements locatifs sociaux et 36 garages en sous-sol à Thyez — 103 rue du Nanty. La mission confiée sera une mission de type mission de base loi MOP avec éventuellement option EXE et OPC.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 032-072243
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Mission de maîtrise d'œuvre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SARL de Jong Architectes
Postadres: 14 rue du Pré Paillard
Plaats: Annecy
NUTS-code: FRK28
Postcode: 74940
Land: Frankrijk

Internetadres: https://dja.archi/fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gatecc
Postadres: 4 rue du Bulloz — Annecy-le-Vieux
Plaats: Annecy
NUTS-code: FRK28
Postcode: 74940
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.gatecc.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Brière
Postadres: allée de la Mandallaz — Le Périclès
Plaats: Metz-Tessy
NUTS-code: FRK28
Postcode: 74370
Land: Frankrijk

Internetadres: https://briere.business.site/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Plantier
Postadres: 33 rue du Jourdil
Plaats: Cran-Gevrier
NUTS-code: FRK28
Postcode: 74960
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.plantier.eu/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Les Architectes du Paysage
Postadres: Immeuble ABC 1, entrée A, Site d'Archamps
Plaats: Archamps
NUTS-code: FRK28
Postcode: 74160
Land: Frankrijk

Internetadres: https://architectes-paysage.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Antea Group
Postadres: 109 rue des Mercières
Plaats: Rillieux-la-Pape
NUTS-code: FRK26
Postcode: 69140
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.anteagroup.fr/fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 333 540.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Grenoble
Postadres: 2 place de Verdun
Plaats: Grenoble
Postcode: 38000
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 476429000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffes du tribunal administratif de Grenoble
Postadres: 2 place de Verdun, BP 1135
Plaats: Grenoble Cedex
Postcode: 38022
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Telefoon: +33 476429000

Internetadres: http://grenoble.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019