Diensten - 385851-2019

14/08/2019    S156

Nederland-Dordrecht: Noodverlichtingsuitrusting

2019/S 156-385851

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Nationaal identificatienummer: 32681913
Postadres: Noordendijk 248 250
Plaats: Dordrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3311 RR
Land: Nederland
Contactpersoon: Bjorn Marijnissen
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telefoon: +31 787708000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.drechtsteden.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Noodverlichting en brandblusmiddelen

Referentienummer: 180084REG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31518200 Noodverlichtingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De scope van de overeenkomst betreft kleinschalig onderhoud en vervangingen aan de noodverlichting en brandblusmiddelen ten behoeve van de gemeentelijke objecten/panden van deelnemende gemeenten.

De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak:

— het uitvoeren van een jaarlijkse inspectie en preventief onderhoud,

— het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud,

— het vervanging van middelen bij einde levensduur.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 405 360.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50413200 Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drechtsteden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst verwijst hiervoor naar de aanbestedingsleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst heeft een vaste looptijd die loopt van 1.4.2019 tot en met 31.12.2022. Na de vaste looptijd kent de overeenkomst voor de Opdrachtgever 4 (vier) maal een eenzijdige optie tot verlenging met telkens 1 (één) jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 230-525803
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Noodverlichting en brandblusmiddelen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BrandveiligNL bv
Nationaal identificatienummer: 27146405
Postadres: Junostraat 6a
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2516 BR
Land: Nederland
E-mail: info@brandveilignl.com
Telefoon: +31 853037480

Internetadres: http://www.brandveilignl.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 405 360.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100–125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019