Diensten - 385856-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Frankrijk-Annecy: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2019/S 156-385856

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Haute-Savoie Habitat
2 rue Marc Le Roux, CS 97006
Annecy Cedex
74000
Frankrijk
Contactpersoon: Service marchés
Telefoon: +33 450882243
E-mail: marches@oph74.fr
NUTS-code: FRK28

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hautesavoiehabitat.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.hautesavoiehabitat.fr/index.php/fr/Espace-Entreprise-marches

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mission de maîtrise d'œuvre relative à la construction d'environ 40 logements locatifs sociaux à Chavanod — ZAC du Crêt d'Esty — lot 5A.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la construction d'environ 40 logements locatifs sociaux à Chavanod — ZAC du Crêt d'Esty — lot 5A. Coût prévisionnel travaux: 4 000 000 EUR HT. Surface de plancher: environ 2 900 m2. La mission confiée sera une mission de type mission de base loi MOP avec éventuellement option EXE et OPC.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 409 793.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK28
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mission de maîtrise d'œuvre relative à la construction d'environ 40 logements locatifs sociaux à Chavanod — ZAC du Crêt d'Esty — lot 5A.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 038-085877
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Mission de maîtrise d'œuvre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Chassagne+Deletraz architecture
Parc Altaïs, 39 rue Adrastée
Chavanod
74650
Frankrijk
NUTS-code: FRK28

Internetadres: http://www.hautesavoiehabitat.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lionel Bertinotti
Immeuble Alpha, 7 impasse des Prairies
Chavanod
74940
Frankrijk
NUTS-code: FRK28

Internetadres: http://www.hautesavoiehabitat.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Brière
Allée de la Mandallaz, le Periclès
Metz-Tessy
74370
Frankrijk
NUTS-code: FRK28

Internetadres: https://briere.business.site/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EDS
ZA de la Bouvarde, 2 allée du Parmelan
Metz-Tessy
74370
Frankrijk
NUTS-code: FRK28

Internetadres: http://eds-beton-arme.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Les architectes du paysage
60 rue Douglas Engelbart — site d'Archamps
Archamps
74160
Frankrijk
NUTS-code: FRK28

Internetadres: https://architectes-paysage.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 409 793.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun
Grenoble
38000
Frankrijk
Telefoon: +33 476429000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffes du tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun, BP 1135
Grenoble Cedex
38022
Frankrijk
Telefoon: +33 476429000
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr

Internetadres: http://grenoble.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019