Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 385864-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Frankrijk-Nanterre: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

2019/S 156-385864

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Citallios
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR103
Land: Frankrijk
E-mail: a.laissy@citallios.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.citallios.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'une crèche de 60 berceaux et l'aménagement d'une ludothèque — quartier Louvois à Vélizy-Villacoublay (78)

Referentienummer: 70022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71221000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 419 750.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: M70022-19-079
Benaming:

Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'une crèche de 60 berceaux et l'aménagement d'une ludothèque — quartier Louvois à Vélizy-Villacoublay (78)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Groupement a+ Samuel Delmas architectes urbanistes/Batiserf Ingénierie/VPEAS/B52//Étamine/Méta
Plaats: Paris
NUTS-code: FR103
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Batiserf Ingénierie
Plaats: Fontaine
NUTS-code: FR103
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 419 750.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019