Diensten - 385866-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Bålsta: Inbraakalarmsystemen

2019/S 156-385866

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Håbo kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0241
Postadres: Upphandlingsavdelningen Centrumleden 1
Plaats: Bålsta
NUTS-code: SE121
Postcode: 746 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Anna Porsér
E-mail: anna.porser@habo.se
Telefoon: +46 17152337

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.habo.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lås, larm, passersystem och CCTV

Referentienummer: UH-18-18363
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31625300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen omfattar service och underhåll samt kompletteringar och moderniseringar av kommunens lås- och larm anläggningar, inkl. passersystem och CCTV.

Arbeten på anläggningar som ej är öppna, företrädesvis larm installerade av Niscayah, ingår inte i denna upphandling.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625300
35121700
35125000
35125300
42961100
44521100
44522200
44522400
98395000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE121
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar service och underhåll samt kompletteringar och moderniseringar av kommunens lås- och larm anläggningar, inkl. passersystem och CCTV.

Arbeten på anläggningar som ej är öppna, företrädesvis larm installerade av Niscayah, ingår inte i denna upphandling.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 071-167877
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lås, larm, passersystem och CCTV

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadres: Kungsgatan 49
Plaats: Uppsala
Postcode: 753 21
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefoon: +46 184316300
Fax: +46 18100034

Internetadres: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019