Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 385866-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Bålsta: Inbraakalarmsystemen

2019/S 156-385866

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Håbo kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0241
Postadres: Upphandlingsavdelningen Centrumleden 1
Plaats: Bålsta
NUTS-code: SE121
Postcode: 746 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Anna Porsér
E-mail: anna.porser@habo.se
Telefoon: +46 17152337

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.habo.se/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lås, larm, passersystem och CCTV

Referentienummer: UH-18-18363
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31625300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625300
35121700
35125000
35125300
42961100
44521100
44522200
44522400
98395000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE121

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 071-167877

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lås, larm, passersystem och CCTV

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019